Support: +421 44 5223 605-7
  support.wegalh.sk
Contact: +421 44 5223 263
  +421 44 5280 922

Procurement

Zoznam verejných obstarávaní

 

Inovácia produktu firmy WEGA LH – významné zlepšenie produktu dochádzkovo-prístupového systému

Spoločnosť WEGA LH, s.r.o. na základe získania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a to cez Operačný programu Výskum a inovácie, prioritnú os: PO3 – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Investičnú prioritu: 3.3 – Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, a špecifického cieľa3.3.1 – Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja, s kódom výzvyOPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04 pre projekt "Inovácia produktu firmy WEGA LH – významné zlepšenie produktu dochádzkovo-prístupového systému", ktorého poskytovateľom je Ministerstvo hospodárstva ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „SO“ alebo ,,MH SR“) konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie a prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA),

 

OBSTARÁVA

 

cez výzvu na dodávku tovarov  – 3D tlačiareň pre výrobu korpusov terminálov, ktorá bude slúžiť na výrobu jednotlivých konštrukčných častí – teda korpusov - vnútorných výplní pre bezpečné a komfortné osadenie vnútorných komponentov terminálu Wbox_78Dd verzia v.2.x podľa zadania, presne špecifikovaného v nižšie uvedených dokumentoch.

Dovoľujeme si preto osloviť podnikateľské subjekty, pôsobiace v oblasti dodávky 3D tlačiarní o predloženie návrhov - cenovej ponuky na dodanie v podmienkach zákazky opísanej 3D tlačiarne. Výsledkom tohto verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 postupom podľa § 117 – zákazky s nízkou hodnotou, bude zmluva k dodávke predmetu zákazky uzatvorená s úspešným uchádzačom podľa podmienok prieskumu trhu, ich príloh, v zmysle nemenného návrhu zmluvných podmienok, uvedeného v prílohách prieskumu trhu.

 

Veríme, že sa vyhlásenej zákazky podľa § 117 – zákazky s nízkou hodnotou zúčastníte a predložíte cenovú ponuku. Pri predložení cenovej ponuky sa prosím riaďte podmienkami zákazky a tu uvedenými nasledujúcimi prílohami:

 

Podmienky prieskumu trhu obstaranie 3D tlačiarne WEGA LH

Príloha 1: Identifikačné údaje uchádzača

Príloha 2: Návrh na plnenie kritérií

Príloha 3: Záväzný návrh Kúpnej Zmluvy

Príloha 3a: Rozpočet ku Kúpnej zmluve

Príloha 3b: Technická špecifikácia ku Kúpnej zmluve

Partners

3M
LH logo
Legic logo
LH erb

References

ZSR logo
Viena logo
Vegum logo
Union logo
TRW logo
Trimleader logo
Trens logo
TC Contact logo
Tatrapet logo
TAMI logo
SVPS
Skoda logo
SWEP logo
Swedwood logo
SUZA logo
Stuerm logo
Sony logo
Socialna poistovna logo
SPF logo
SZRB logo
Slovalco logo
Posta logo
Slovmatic logo
Slavia logo
Skippi logo
SI Medical logo
Schule logo
Schneider logo
Samsung logo
Rona logo
Raven logo
Rajo logo
Lumen logo
Profinetwork logo
Prefa logo
PMZA logo
PB logo
Plus7 logo
Plastika logo
OTP logo
NTS logo
NCHZ logo
Nera logo
Neoprot logo
Neografia logo
Nemocnica PP logo
NLC logo
Nafta logo
Movys logo
MZV logo
Petrzalka logo
MU BA Stare mesto logo
Mediaprint logo
Med-art logo
Martimex logo
MAR SK logo
Lind logo
Levmilk logo
Legia logo
Lear logo
KSUTN logo
Konstrukta logo
Knott logo
KFL logo
Kelcom logo
Katolicka univerzita logo
Johnson Controls logo
Johns Manville logo
JMT logo
J.P.Software logo
Javys logo
InsData logo
INA logo
IMPA logo
Chirana logo
Chemosvit logo
Chemolak logo
HP logo
Heineken logo
Hartman-Rico logo
Gude logo
Grandcom logo
GG logo
Gemsys logo
Gefco logo
Gastrosyst logo
Formica logo
Faurecia logo
Eurocast logo
Esox logo
EMM logo
Enel logo
Emerson logo
Eltek logo
Eissman logo
Edscha logo
Duslo logo
Dr.Oetker logo
Primabanka logo
Telekom logo
Detska fakultna nemocnica logo
DeMiclen logo
Datacentrum logo
Daňové riaditeľstvo SR logo
ČSOB logo
ČSOB Leasing logo
Cromwell logo
Colne riaditelstvo logo
CDCP logo
Brose logo
Bekeart logo
Autoalles logo
Branson logo
CD profil logo
AWT logo
Avex logo
Aspel logo
Aquacity Poprad logo
AFE logo
Abonus logo
Akademia ozbrojenych sil logo
Aliter logo
Pepsi logo
Cargo logo

Site visit statistics

  • Unique Visitors: 64708
  • Since: 11/04/2020 - 15:14